Autori

Ochrana osobných údajov

Úvod InfoOchrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Majiteľ a prevádzkovateľ internetového obchodu je vydavateľstvo Porta libri družstvo

Sídlo: Legionárska 4, 811 07 Bratislava

IČO: 45573042

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 612/B

 

Naším najväčším úsilím pri spracúvaní a uchovávaní vašich osobných údajov je ich ochrana. Uvedomujeme si dôležitosť ochrany pred zneužitím osobných údajov a našu zodpovednosť s tým spojenú. Ďakujeme vám za vašu dôveru.


Spoločnosť Porta libri spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na webovej stránke spoločnosti v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Pri registrácii a nakupovaní (aj pri nakupovaní bez registrácie) je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o kupujúcom:

  • meno a priezvisko, presná adresa (adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre)
  • kontaktné informácie (e-mailová adresa alebo telefónne číslo)
  • voliteľné ďalšie adresy (ak je iná dodacia adresa, než fakturačná)
  • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a DIČ DPH

 

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame a bezpečne uchovávame v našom informačnom systéme na základe týchto dôvodov:

Na účel plnenia zmluvy – spracovanie vašich osobných údajov ako meno, priezvisko a adresa sú nevyhnutné pre našu činnosť ako predávajúceho. Na základe týchto údajov vystavujeme faktúry (kúpne zmluvy), ktoré sú pre predaj nevyhnutné. Tieto údaje nám poskytujete na základe vášho slobodného rozhodnutia pri online registrácií, telefonicky, alebo iným spôsobom pre účel nakupovania.

Na účel splnenia inej legislatívy – vaše osobné údaje sme povinní viesť v našom účtovníctve a uchovávať ich po dobu nevyhnutnú na účel, na ktorý boli zozbierané.

Na základe našich oprávnených záujmov – naším záujmom je zlepšovať naše služby, informovať vás o našej činnosti a jednoducho byť s vami v kontakte. Každý takýto oprávnený záujem prehodnocujeme a uskutočňujeme len do takej miery, ktorá je pre vás prijateľná s možnosťou ponechania vášho osobného, slobodného rozhodnutia byť toho súčasťou.

Na základe vášho súhlasu – spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu sa dotýka najmä komunikácie formou e-mailov. 

Pre akékoľvek iné otázky ohľadom dôvodu spracúvania vašich osobných údajov nás prosím kontaktujte.

 

KOMU VAŠE ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca vzhľadom na našu činnosť nevyhnutná, a to:

 

Spoločnosť zabezpečujúca technické riešenie internetového eshopu:

Atomer.com s.r.o.

Sídlo: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava

IČO: 47 105 542

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 88657/B

 

Pre správne vybavenie vašej objednávky je poskytnutie vašich osobných údajov ako meno, priezvisko, alebo adresa dopravcovi (Kuriérskej spoločnosti aj telefónne číslo) nevyhnutné. Tieto poskytujeme týmto dvom dopravcom a to podľa predošlej dohody s kupujúcim:

 

Kuriérska spoločnosť DPD:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava

IČO: 35 834 498

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 26367/B

 

Slovenská pošta:

Slovenská pošta, a. s.

Sídlo: Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa. Vložka č. 803/S

 

Externé spracovanie účtovníctva – zákon nám ukladá povinnosť spracovať všetky náležitosti spojené s obchodom a predajom. Tieto náležitosti sú spracúvané externe, pričom vaše osobné údaje sú poskytované len do takej miery, do akej to daná legislatíva nariaďuje:

 

Malach Consulting, s. r. o.

Na Úvrati 52,

821 04 Bratislava

IČO: 35834595

 

Databázu Vašich osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

Kupujúci má možnosť aktualizovať údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

 

DOSTANÚ SA MOJE ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Vaše osobné údaje zostávajú len v Slovenskej republike.

 

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre vytvorenie užívateľského účtu, tieto údaje spracúvame po dobu, pokiaľ je tento účet zaregistrovaný. O právach s nakladaním týchto údajov sa môžete dočítať nižšie v časti „Aké sú moje práva?“.

Pokiaľ ide o osobné údaje potrebné pre uchovávanie vyplývajúce zo zákonnej legislatívy (napr. pri vedení účtovníctva), vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre účel, na ktorý boli zozbierané. Zvyčajne je to 5 rokov.

 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Máte právo k prístupu k osobným údajom.

K vašim osobným údajom, ktoré spracúvame máte kedykoľvek prístup po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu v časti „Prihlásenie“. Ak ste svoje prístupové heslo zabudli, môžete si ho obnoviť v časti „Zabudol som heslo“. Ak by ste mali iný technický problém, resp. požiadavku o druhoch informácií, ktoré o vás spracúvame a o dôvodoch ich uchovávania, určite nás kontaktujte.

Máte právo na opravu vašich osobných údajov.

Máte právo zmeniť, resp. opraviť vaše osobné údaje, ktoré spracúvame. Môžete tak urobiť v časti „Zmena údajov“, alebo môžete požiadať nás, aby sme akúkoľvek opravu osobných údajov na pravdivé urobili my.

Máte právo na vymazanie osobných údajov.

Ak si neželáte, aby sme uchovávali a spracúvali vaše osobné údaje, kontaktujte nás. Vašu požiadavku spracujeme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní a o výsledku spracovania vás budeme informovať.

 

Vaše osobné údaje môžeme vymazať vtedy, ak:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • odvoláte svoj súhlas pre spracovanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,
  • neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie osobných údajov,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, alebo
  • túto povinnosť ukladá iný osobitný predpis, alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná

 

Iné práva

Ak uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje, máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Taktiež máte právo namietať na spracovanie osobných údajov, či právo na presnosť uchovávania vašich osobných údajov. Požiadavku na zmenu, alebo na opravu vašich osobných údajov môžete spravovať sami v časti „Moje menu - Zmena údajov“, alebo nás môžete kontaktovať. Akúkoľvek vašu požiadavku budeme v čo najkratšej lehote prehodnocovať a následne riešiť s cieľom dosiahnutia vašej spokojnosti a uplatnenia vašich práv.

 

AKÉ PRÁVA PRE ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV MÁM?

Vaše osobné údaje spracúvame vždy výlučne s vaším súhlasom. Tento svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Ak ste dali svoj súhlas použitia e-mailu na marketingové účely, tento súhlas môžete odvolať po prihlásení do svojho konta v sekcii „zmena údajov“. 

Ak ste nám dali svoj súhlas /aktivacia newsletteru/ kliknutím na link v prijatej správe, rovnako kliknutím v správe ho môžte kedykoľvek odvolať /deaktivovať newsletter/. 

Ak ste dali svoj súhlas pri registrácií, máte právo odvolať svoj súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov.

Pre akékoľvek odvolanie súhlasu nás môžte kontaktovať.

 

ČO AK BOLI MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZNEUŽITÉ?

Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje boli zneužité, môžete toto podozrenie komunikovať príslušnému Úradu pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk):

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Slovenská republika

+421 /2/ 3231 3214

statny.dozor@pdp.gov.sk

 

PREČO JE NUTNÉ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak uchovávame, alebo spracúvame vaše osobné údaje, robíme tak len na základe buď zákonnej požiadavky, zmluvnej požiadavky, alebo na základe našich oprávnených záujmov. Váš súhlas pre spracovanie osobných údajov je potrebný pre kúpno-predajný vzťah. Ak sa rozhodnete, že vaše osobné údaje nám poskytnúť nechcete, môžete tak spraviť. Následne však nebudeme schopní vašu prípadnú požiadavku o nákupe zrealizovať.

 

POUŽÍVANIE COOKES SÚBOROV

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo zariadení návštevníka. Súbory cookie umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o vašich reláciách počas Vášho pripojenia. 
Na čo používame súbory cookie?

Stránka našej spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. 
Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:

 

Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našej webovej stránky. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našou stránkou. To môžeme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našej webovej stránky.

Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

 

AKO VÁS MÔŽEM KONTAKTOVAŤ?

Porta libri, družstvo ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov sídli v Bratislave, na Legionárskej 4. Môžete nás kontaktovať telefonicky, alebo osobne (najlepšie po telefonickom dohovore).

 

Porta libri, družstvo

Legionárka 4404/4

811 07 Bratislava

IČO: 45573042

Email: porta@porta.sk

Telefón: +042 5564 0868

 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Copyright 2014 - 2024 © Porta Libri